deliveryDarmowa wysyłka od 100 zł!

mailemail@koszulkowo.com delivery+48 500 111 222
facebook icon
instagram icon
twitter icon
Reading Time: 4 minutes

Regulamin sklepu

 1. INFORMACJE O FIRMIE
  Siedziba firmy Nazwa firmy znajduje się pod adresem: Miejscowość kod pocztowy, ulica, telefon kontaktowy numer-telefonu, adres e-mail: adres email. Pracujemy od pon. do pt. w godzinach od X do X. Oferta przedstawiona przez sklep „Trampkowo” na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe, które Kupujący dobrowolnie udostępnia Sprzedającemu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym i nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Udostępnione Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Kupujący posiada prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawienia i uzupełniania. Nieudostępnianie swoich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres do doręczeń) wiąże się z niemożliwością realizacji zamówienia. Kupujący wpłacając pieniądze na wysyłkę, bądź wybierając sposób dostawy jako pobranie przy składaniu zamówienia udziela nam pełnomocnictwa na zawarcie umowy z Pocztą Polską oraz firmą kurierską „In Post”, celem przesłania za ich pośrednictwem zakupionego towaru.
 3. PREZENTACJA PRODUKTU W SKLEPIE INTERNETOWYM
  Z przyczyn technicznych zdjęcia produktów prezentowane w sklepie internetowym „https://trampkowo.pl” mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. W wypadku pytań/wątpliwości dotyczących produktów, ich zastosowań, wyglądu czy właściwości, prosimy przed zakupem nawiązać kontakt mailowy bądź telefoniczny.
 4. CZAS REALIZACJI, CENY I KOSZTY WYSYŁKI
  Czas realizacji zamówienia od X do X dni roboczych + czas wybranej dostawy. W okresach świątecznych oraz podczas dużych akcji promocyjnych może wystąpić niewielkie opóźnienie w terminie wysyłki.
  Ceny oferowanych produktów są cenami brutto w walucie polskiej (PLN). Obowiązuje wartość ceny danego produktu w momencie złożenia zamówienia. Kupujący pokrywa również koszt wysyłki, w wysokości wskazanej w podsumowaniu zamówienia. Wybierając przesyłkę za pobraniem kupujący ma obowiązek odebrania paczki oraz uregulowania płatności za złożone zamówienie. Jeżeli tego nie zrobi zostanie obciążony kosztami będącymi sumą równowartości ceny za wykonanie przez firmę indywidualnego zamówienia oraz wysyłki i zwrotu do siedziby firmy.
 5. ZAMÓWIENIA I WARUNKI SPRZEDAŻY
  Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu na koncie bankowym całej należności za złożone zamówienie, tj. ceny towaru oraz kosztu wysyłki (numer konta wskazany poniżej). Wysyłka jest realizowana od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) za pośrednictwem kuriera In Post bądź Poczty Polskiej. Dane konta, na które należy wpłacać należność za złożone zamówienie:
  Nazwa firmy,
  ulica, kod pocztowy miejscowość
  nr konta: BANK numer-konta
  Po wykonaniu przelewu tradycyjnego konieczne jest wysłanie potwierdzenia wykonanego przelewu mailem na adres adres-email w tytule wpisując:
  POTWIERDZENIE ZAPŁATY + IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, NA KTÓRĄ ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE.‘ Paczki wysyłane są na adres Kupującego podany w formularzu przy składaniu zamówienia. Zmiana adresu dostawy jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  (…)
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 7. REKLAMACJE
  Firma Nazwa firmy jako sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

  1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zamówionego w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki, jeżeli jest on niezgodny z umową bądź uszkodzony.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez wiadomość mailową bądź kontakt telefoniczny.
  3. Klient w ramach reklamacji może:
   1. zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,
   2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem e-mailowo na adres adres-email przesyłając zdjęcia otrzymanego produktu wraz z opisem niezgodności zamówionego produktu.
  5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo o decyzji. Jeżeli Klient otrzymał produkt niezgodny z zakupionym, Sklep zobowiązuję się wykonać raz jeszcze poprawny produkt oraz wysłać go do Klienta na swój koszt w terminie maksymalnie 14 dni.
  6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  7. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez Klienta wniosek lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  8. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu e-mailowego – w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji – należy zgłosić tę informację do Sklepu.
  10. Jeżeli producent zapewnił o jakości sprzedanego produktu, Klientowi przysługuje roszczenie do usunięcia wady lub dostarczenia nowego produktu, o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
  11. Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, a rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją może domagać się:
   1. naprawy produktu,
   2. wymiany produktu.
  12. Producent realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu.
  13. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany, a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.
  14. Reklamacje na podstawie rękojmi udzielonej przez Sklep przysługują Klientowi w przypadku niezgodności produktu z umową, a reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta, przysługują za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Reklamacja nie przysługuje w przypadku:
   1. użytkowania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym uszkodzeń mechanicznych, przy bardzo intensywnej eksploatacji nadruk może się ścierać,
   2. niewłaściwego przechowywania produktu, w szczególności przez doprowadzenie do zawilgocenia, wystawienie na nadmierne nasłonecznienie,
   3. samodzielnego dokonywaniem napraw,
   4. przeciążeń produktu, wynikających z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach, wbrew zaleceniom producenta,
   5. uszkodzeń powstałych w skutek nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych,
   6. zamówienia złożonego błędnie przez klienta (pomyłka w wybraniu modelu, grafiki),
   7. kolor nadruku może lekko odbiegać od koloru zaprojektowanego etui w kreatorze, ma na to wpływ rodzaj monitora/ekranu każdego klienta.
  15. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą złożyć zamówienie w Sklepie, jednak odpowiedzialność za czyny osoby niepełnoletniej biorą rodzice osoby zamawiającej – niepełnoletniej.
  16. Zwrot produktów niespersonalizowanych:
   1. Klient ma prawo zgłosić reklamację produktów w terminie do 14 dni.
   2. Reklamacja musi zostać zgłoszona przez klienta mailowo na adres adres-email wraz z załączonymi zdjęciami otrzymanego produktu. Nie przyjmujemy reklamacji zgłoszonych w żaden inny sposób.
   3. Na rozpatrzenie reklamacji sklep ma czas do 14 dni. Klient zostanie poinformowany mailowo o rozpatrzeniu jej.
   4. Reklamacja nie zostanie uznana w razie naruszenia przez klienta zamawianego produktu. W przypadku odstąpienia od umowy produkt należy odesłać w oryginalnym opakowaniu tylko i wyłącznie listem poleconym z potwierdzeniem nadania.
   5. W razie błędnie zamówionego towaru przez klienta, koszt odesłania ponosi kupujący.
   6. W razie odesłanie przez klienta uszkodzonego towaru wartość zwrotu zostanie pomniejszona o oszacowane straty.
   7. Klient odsyłając towar jest zobowiązany dołączyć formularz odstąpienia od umowy zakupu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r